De jeugdbeschermingsketen is complex – en hapert. Ook in Amersfoort. De structurele problemen zijn niet op gemeentelijk niveau op te lossen. In opdracht van de rekenkamer van Amersfoort deed DSP-groep samen met Netwerk Beter Samen onderzoek naar het functioneren van de keten in Amersfoort en oplossingsrichtingen die wel op lokaal niveau kunnen worden aangepakt.

Gesprekken over de Jeugdbeschermingsketen

We gingen in gesprek met ouders, enkele jeugdigen en professionals over hun ervaringen met de jeugdbeschermingsketen in Amersfoort. Ook organiseerden we een groepsgesprek waarin ouders en professionals van instanties in de keten met elkaar in gesprek gingen over Amersfoortse knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor.

We stelden vast dat de betrokken ketenpartners in de regio investeren in de verbetering van de samenwerking en er is een lerende beweging in gang gezet door de gemeente en de regionale en lokale partners. Ook wordt inzet gepleegd om de arbeidsmarktvraagstukken en de wachtlijsten aan te pakken. Maar dat betekent niet dat daarmee de problemen al zijn opgelost.

Rollen en verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk

Uit het onderzoek blijkt dat niet altijd duidelijk is welke professional verantwoordelijk is en aan zet is. Op papier zijn afspraken gemaakt tussen de ketenpartners, maar in de praktijk blijken de rollen en verantwoordelijkheden soms onduidelijk. Ouders weten daardoor niet wat ze kunnen verwachten. Er wordt al gewerkt aan verbetering van deze punten.

Beschikbaarheid deskundigheid en tijdige hulp niet gegarandeerd

De gemeente is verantwoordelijk voor kwalitatief goed en deskundig personeel in de sociale wijkteams. Uit het onderzoek blijkt dat de specifieke expertise en het tijdig inroepen van de expertise verschilt tussen de wijkteams en ook persoonsafhankelijk is. Daarnaast krijgen niet alle jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel tijdig passende, gespecialiseerde jeugdhulp. Met de doorbraakmethode wordt hieraan gewerkt, maar dat lukt nog niet in alle gevallen.

Behoeften en ervaringen van ouders

Ouders hebben soms het gevoel dat ze te weinig geïnformeerd worden over wat een kinderbeschermingsmaatregel inhoudt. Ze zijn niet goed op de hoogte wat ze van de verschillende professionals mogen verwachten en welk zorg- en hulpaanbod aanwezig is. Ze hebben behoefte aan iemand die hun perspectief kan verwoorden, die voor hun rechten en de rechten van hun kind opkomt en die hen kan ondersteunen bij knelpunten. De mogelijkheden om een onafhankelijk cliëntondersteuner in te schakelen, lijkt onvoldoende bekend. Ouders die ervaring hebben met kinderbescherming kunnen worden ingezet bij verbetering van de jeugdbeschermingsketen. Zij hebben zicht op wat er mis gaat en hebben ook zinvolle inzichten voor verbetering.

Vervolg

De rekenkamer presenteerde het onderzoek aan de gemeenteraad op 13 december 2022. In januari 2023 bespreekt de gemeenteraad het onderzoeksrapport en besluit daarna over de aanbevelingen.

Rapport

Je kunt hieronder het rapport downloaden.

De rekenkamer heeft naast het onderzoeksrapport een samenvatting gemaakt van de onderzoeksuitkomsten. Deze documenten zijn te vinden op www.amersfoort.nl/rekenkamer.

Meer weten over ons onderzoek over de jeugdbeschermingsketen in Amsersfoort?

Bel of mail dan met onderzoekers Wendy Buysse en Amber van Berkel . Zij vertellen je er graag meer over.