De gemeente Amsterdam (afdelingen onderwijs en cultuur) financiert een breed aanbod cultuureducatie voor het basisonderwijs en de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs (vmbo). Dit wordt gedaan met verschillende voorzieningen: ondersteuning bij de ontwikkeling van leerlijnen, gratis vervoer naar culturele instellingen, muziekles door een vakdocent en coaching van docenten, vouchers die ingezet kunnen worden voor cultuureducatie en de voorziening vakleerkracht cultuur. De financiering is gebaseerd op de kosten van activiteiten voor het reguliere onderwijs.

Kosten voor speciaal onderwijs hoger?

In de praktijk zullen de kosten van kunst- en cultuureducatie hoger uitvallen voor scholen in het speciaal onderwijs. Naar aanleiding van de motie voorkom uitsluiting en bevorder gelijk aanbod cultuureducatie voor kinderen met een beperking als in regulier onderwijs (TA2018-000943) van de gemeenteraad Amsterdam, zocht DSP uit in welke mate dat inderdaad het geval is. Het onderzoek meerkosten Cultuureducatie Speciaal Onderwijs Amsterdam onderbouwt dat de meerkosten afhankelijk van de voorziening een factor 2 tot 3 bedragen.

Vrij inzetbare cultuurvouchers en extra budget

Scholen voor Speciaal Onderwijs vinden het belangrijk om de verschillende voorzieningen vrij te kunnen combineren zodat zij kunnen inspelen op de (speciale) behoeften en de zorgvraag van hun leerlingen. Dat pleit ervoor om bij een oplossing voor de meerkosten vooral naar de cultuurvouchers te kijken en het Speciaal Onderwijs de vrijheid te geven die breed in te zetten. In de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021 – 2024 neemt de gemeente Amsterdam de aanbevelingen van DSP over. Met ingang van 2020 ontvangen leerlingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs het drievoudige budget (€ 66 per leerling per jaar) voor cultuurvouchers. Dit is een digitaal tegoed voor de scholen dat beheerd wordt door Voucherbeheer, ondergebracht bij Cultuur + Ondernemen.

Meer weten over de rol van DSP bij het onderzoek naar de kosten van cultuureducatie in het speciaal onderwijs?

Neem dan contact op met Annelies van der Horst. Zij vertelt je er graag meer over.