Het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden (ZVHH) zet de laatste jaren sterk in op doorontwikkeling. Enerzijds is er inzet op het korte termijn veiligheidsdoel, zoals overlast, criminaliteit en het tegengaan van recidive. Anderzijds is er steeds meer aandacht voor duurzame gedragsverandering, verbetering van zelfredzaamheid en de weerbaarheid van cliënt en de gezinsleden.

Doorontwikkeling verankerde casusregie

In complexe casuïstiek creëert het ZVHH een platform waar samenwerkingspartners bij elkaar komen om gezamenlijk een integraal plan van aanpak op te stellen. In de analyse van exemplarische, vastgelopen casussen blijken zich echter structurele knelpunten bij het oppakken van deze problematiek voor te doen. De casuïstiek wordt steeds complexer en het vinden van duurzame oplossingen uitdagender. Mede daarom heeft het ZVHH een lijn ingezet om zich de komende jaren te richten op de doorontwikkeling van verankerde casusregie.

Begin 2021 was de verankering van casusregie en het gewenste effect van de invoering van hoe casusregie opgepakt moest worden voor de betrokkenen nog onvoldoende. Er waren verschillende opties hoe casusregie binnen het ZVHH te organiseren en waar de casusregie te beleggen. Het ZVHH heeft DSP-groep benaderd om de doorontwikkeling van casusregie te begeleiden en hierin te adviseren.

Inventarisatie en bundeling ervaringen casusregie

Er is gestart met een verkenning en het in kaart brengen van wat er eerder was gedaan rond casusregie. De opbrengst is geactualiseerd en de behoeften en wensen van de betrokken partijen zijn opgehaald. Daarnaast heeft DSP interessante ontwikkelingen op dit gebied van andere gemeenten opgehaald en kennis en ervaring vanuit relevante DSP-opdrachten benut. Bij de afronding van dit proces is een advies uitgebracht over waar en hoe casusregie belegd kan worden binnen het ZVHH. In dit adviesrapport is ingegaan op zowel de korte- als de lange termijn. Aan bod kwam onder andere casusregie versus procesregie, competentieprofielen van regisseurs, regie in de praktijk (in Haaglanden en andere Zorg en Veiligheidshuizen) en randvoorwaarden.

Meer weten over doorontwikkeling van casusregie bij Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden?

Neem dan contact op met Noortje Dickhoff. Ze vertelt je er graag meer over.