DSP heeft begin 2022 het expertteam radicalisering Oost-Brabant geëvalueerd, met als doel om het expertteam in de toekomst te versterken. Deze evaluatie hebben wij uitgevoerd in opdracht het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant.

Wat is het expertteam radicalisering?

Het expertteam radicalisering is in 2020 gestart na een inventarisatie onder alle betrokken gemeenten en ketenpartners. Deze partijen wilden graag een gezamenlijk expertteam, omdat het fenomeen radicalisering en de (preventieve) aanpak van radicalisering in hoog tempo verbreedt en ontwikkelt. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat niet iedere (ambtelijke) organisatie kan beschikken over voldoende capaciteit en expertise om daarop in te spelen. Door juist deze expertise regionaal te bundelen, wordt de regionale aanpak versterkt.

Het expertteam radicalisering Oost-Brabant bestaat inmiddels uit 12 medewerkers van politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie. Het team heeft als doel om binnen de regio kennis, ervaring en expertise op het gebied van radicalisering en extremisme te delen, te ontwikkelen en te borgen.

Een lerende evaluatie

Het Regiobureau heeft DSP-groep gevraagd om een evaluatieonderzoek uit te voeren naar het functioneren van het regionale expertteam radicalisering. Het doel van de evaluatie is inzicht geven in het functioneren van het team en tegelijkertijd bijdragen aan teambuilding.

Om daar invulling aan te geven, heeft DSP-groep een lerende evaluatie uitgevoerd. Dat betekent dat we het onderzoek combineerden met teamontwikkeling. Samen met betrokkenen hebben we onderzocht wat er gebeurt, waarom dat gebeurt en wat er goed en minder goed gaat. Om vervolgens vooruitkijkend door het team te laten formuleren op welke manier het anders kan en wat betrokkenen daarvoor nodig hebben. Het mooie aan deze werkwijze is dat het team zelf eigenaar is van de aanbevelingen.

Werkwijze onderzoek

Om een beeld te krijgen van de werkwijze van het expertteam, hebben we in kleine groepen met alle teamleden gesproken. Door gezamenlijk het werk en de werkwijze te bespreken konden teamleden op elkaar reageren, ervaringen delen en op de werkwijze van het team reflecteren. Daarnaast spraken we enkele stakeholders en hebben teamleden zelf collega’s uit hun basisteam naar ervaringen met het expertteam gevraagd.

De resultaten van de evaluatie zijn met het expertteam besproken op een teambuildingsdag. Ook hiervoor gebruikten we werkvormen die gericht zijn op het delen van ervaringen en reflectie. Naast de duiding van de resultaten (wat betekent dat voor ons, en wat is er nodig om dit anders of beter te doen?) stond deze dag in het teken van informele ontmoeting binnen het team. De resultaten van het onderzoek en de teambuildingsdag zijn opgenomen in een notitie met concrete aanbevelingen.

Meer weten?

Voel je vrij om contact met ons op te nemen mocht je meer over willen horen over dit project. Neem dan contact op met Tjisse Bosch of Nynke Piepers. Zij vertellen je er graag meer over.