Forensisch-medische expertise bij kindermishandeling (FMEK) richt zich op het duiden van letselaspecten bij het kind waarbij een vermoeden bestaat van kindermishandeling of seksueel misbruik. Daarbij gaat het steeds om de vraag of het letsel een medische oorzaak heeft, veroorzaakt is door een ongeluk (accidenteel letsel) of door een ander toegebracht is (toegebracht letsel).

In deze quickscan, die we in opdracht van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) uitvoerden, richtten we ons vooral op de vraag en het aanbod van de drie landelijke organisaties die FMEK leveren:  FPKM (Forensische Polikliniek Kindermishandeling), LECK (Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling) en NFI (Nederlands Forensisch Instituut).

Resultaten

Uit de quickscan kwam het volgende naar voren:

Vraag:

 • Het landelijk en regionaal aanbod FMEK overlapt deels en is aanvullend
 • Verschil in visie over wie het letsel moet vastleggen bemoeilijkt de samenwerking
 • Onduidelijkheid bij verwijzers over het verschil tussen medische expertise en forensisch-medische expertise en welke wanneer moet worden ingezet
 • Er bestaan verschillende financiële regelingen voor vergelijkbare producten. Hierdoor hanteren de organisaties verschillende tarieven voor vergelijkbare producten

Aanbod

 • Toename van en verschuiving in gebruik FMEK tussen 2014 en 2015
 • Een verdere toename van de vraag van FMEK wordt verwacht
 • Er zijn duidelijk regionale verschillen in gebruik van de verschillende aanbieders van FMEK

Afstemming vraag en aanbod:

 • Minimaal huidige capaciteit nodig voor opvangen van de vraag in 2016
 • Noodzaak voor overbruggingsfinanciering voor 2016 en 2017
 • Efficiënte inrichting van de sector op de lange termijn is zinvol
 • Organisatie van 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid kan efficiënter

Aanbevelingen TAJ naar aanleiding van de quickscan

Op basis van de resultaten van de quickscan beveelt TAJ  de staatssecretaris aan om te bevorderen dat er een gewijzigd stelsel tot stand komt voor het aanbod van FMEK, waarin meer wordt samengewerkt tussen alle betrokken partijen, dat efficiënter wordt ingericht en dat een andere wijze van financiering kent. Dit zou nader uitgewerkt kunnen worden in een meer efficiënte inrichting van de organisatie van 24/7 bereikbaarheid en een andere wijze van financiering van FMEK.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Wendy Buysse! Zij vertelt je graag meer.