Na de fusie in 2014 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn aan gebiedsgericht werken een nieuwe invulling gegeven. Per wijk en dorp is een duo van een sociale en fysieke gebiedsadviseur werkzaam om dichtbij de bewoner te kunnen werken op gebied van leefbaarheid en veiligheid. DSP-groep heeft tussen mei-oktober 2016 de werkwijze geëvalueerd: wat heeft het gebiedsgericht werken opgeleverd en wat is er nodig om de

werkwijze toekomstbestendig te maken? Hierbij waren de ervaringen van de betrokkenen cruciaal. Hoe kijken zij aan tegen de bereikte resultaten, samenwerking en werkwijze?Verschillende afdelingen, de directie en het College zijn bevraagd door middel van een enquête en/of interviews. Evenals de politie, zorg/welzijn, corporaties en de bewonersorganisaties die in de 11 wijken en kernen werkzaam zijn.

Gebiedsgericht werken ‘in progress’

De rode draad uit al deze gesprekken is: de gemeente weet beter wat er speelt in de gebieden en er zijn waardevolle netwerken en initiatieven ontstaan. Een goede basis maar het is ook ‘work in progress’ omdat de werkwijze nog niet door alle gelederen is overgenomen. De conclusies en aanbevelingen heeft DSP-groep besproken met het College. De uitkomsten worden in de Raad besproken en zijn nog niet openbaar.

Eerdere ervaring in Stichtse Vecht

Het gebiedsgericht werken in de gemeente Stichtse Vecht startte in 2011. Een nieuwe werkwijze in een nieuwe gemeente met 12 kernen, met als doel de leefbaarheid samen met bewoners en partnerorganisaties te verbeteren. De afspraak was om de werkwijze in 2013 te evalueren. DSP-groep heeft de evaluatie in 2013-2014 uitgevoerd.

In deze evaluatie gingen we na in hoeverre deze doelstellingen zijn behaald door inzet van de gemeente met haar partners (professionals en meer dan 30 bewonersgroepen). Daarnaast blikten we vooruit: hoe kan de gemeente het gebiedsgericht werken verbeteren?
De gemeente heeft de aanbevelingen overgenomen voor de Collegeperiode vanaf 2014-2018. Lees hier meer over gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht.

Mia Dieters
Mia Dieters Senior adviseur/partner

Kracht van onderop is directe democratie die langszij de bestaande politiek kan gaan. Maar ook dan blijft publieke verantwoording van publieke middelen nodig. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat bewonersinitiatieven die de gemeente ondersteunt niet exclusief zijn voor een kleine groep. Controle houden op inclusiviteit blijft dan ook een belangrijke taak voor de gemeenteraad.

Doel gebiedsgericht werken

Doel van gebiedsgericht werken is doorgaans dat de gemeente en de instellingen – de systeemwereld – dichter bij de leefwereld van de burger komt, om daarmee beter en sneller te zien wat er speelt in een gebied. En om van daaruit beter en sneller actie te kunnen ondernemen, samen met belanghebbenden: vooral de burgers en ook welzijnswerk, politie, zorgaanbieders, woningcorporaties. Gebiedsgericht, integraal en vraaggericht werken, zijn termen die in beleidsland veelal door elkaar worden gebruikt. Er is zeker samenhang maar niet alles wat integraal of vraaggericht is, vraagt een gebiedsgerichte oplossing. Bovendien blijft sectorale expertise nodig. Een duidelijke afbakening van de gebiedsgerichte werkwijze kan in ieder geval duidelijk maken wat van afdelingen en externe organisaties wordt verwacht.

Meer weten over gebiedsgericht werken?

Bel of mail dan met Mia Dieters. Zij staat u graag te woord.