Waar krijgen Linda van Dongen en Noortje Dickhoff momenteel energie van? Dat is absoluut hun rol van kwartiermaker voor de Subsidie Domeinoverstijgend samenwerken voor personen met onbegrepen gedrag (ZonMw). Hun focus ligt op het vormgeven van het proces om te komen tot een aanvraag en het creëren van het benodigde draagvlak om deze belangrijke missie te realiseren. Dit doet Linda voor de ‘hotspot’ gemeente Haarlem en de regio Kennemerland en voor de regio Amstelland. Noortje doe dit voor de regio Brabant Noordoost, de regio Brabant Zuidoost en de ‘hotspot’ Eindhoven.

Linda’s en Noortjes rol:

Als kwartiermaker zijn zij de drijvende kracht achter het tot stand brengen van de aanvraag. Naast de kernpartners; politie, GGZ-partijen, gemeenten en GGD, worden ook ervaringsdeskundigen en andere regionale relevante partijen betrokken. Ze hebben een proces ontwikkeld dat bestaat uit 6 stappen

  1. Informeren
  2. Inventariseren
  3. Prioriteren
  4. Uitwerking initiatieven en projectorganisatie
  5. Besluitvorming over de aanvraag
  6. Aanvraag indienen

Samen op weg naar verandering:

De kracht van Linda en Noortje ligt in het structureren van processen en het inspireren van stakeholders om met één gemeenschappelijk doel voor ogen samen te werken. Zij geloven sterk in de waarde van domeinoverstijgende samenwerking en het bundelen van krachten om de zorg en ondersteuning voor personen met onbegrepen gedrag te verbeteren. Hun aanpak is gebaseerd op open communicatie, empathie en het streven naar duurzame oplossingen.

Samenwerking Kennemerland en Haarlem

De regio Kennemerland en de gemeente Haarlem trekken samen op. In september zijn we van start gegaan. De subsidiemogelijkheden waren nog niet on top of mind, hier bewees zich dus meteen de meerwaarde van een kwartiermaker. Wat opvalt is dat de samenwerking tussen partners soepel verloopt. Men kent elkaar in het netwerk, luistert naar elkaar en ondanks soms verschillende belangen of uitdagingen in de eigen organisatie, heeft met hetzelfde doel voor ogen. Samenwerken aan snellere en meer adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen gedrag en complexe problematiek. Iets waar alle partners in de praktijk in hun eentje tegen de grenzen van hun eigen kunnen aanlopen. In Amstelland start de opdracht in het nieuwe jaar, daarover dus later meer.

Regio’s Brabant Oost

Voor regio’s en hotspot in Brabant Oost is Noortje eind oktober aan de slag gegaan als kwartiermaker. Ook in Brabant is er tijd geïnvesteerd om bekendheid te geven aan de subsidie. Inmiddels begint het te leven, zijn er mooie eerste ideeën genoemd. En natuurlijk gebeurt er al ontzettend veel in de regio en is het vooral de kunst om daarop voort te borduren.

Subsidieoproep ZonMw

Het Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw zet in op het bouwen aan veerkrachtige netwerken voor mensen met onbegrepen gedrag. De subsidieoproep van ZonMw is gericht op samenwerkingsverbanden in hotspots én veiligheidsregio’s, die werken aan het effectiever en efficiënter inrichten van de samenwerking tussen het zorg- sociaal en veiligheidsdomein.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Linda van Dongen of Noortje Dickhoff. Ze vertellen je er graag meer over.