De regio Oost-Brabant gaat aan de slag met het in beeld brengen en optimaliseren van de governance op het gebied van Zorg en Veiligheid. De bestuurlijke netwerken van de twee Zorg- en Veiligheidshuizen in Oost-Brabant hebben DSP-groep gevraagd om dit traject te begeleiden.

Zorg en veiligheid

Zorg en veiligheid is een breed thema; van personen met verward of onbegrepen gedrag tot huiselijk geweld. Het gaat om een brede groep inwoners die zich tijdelijk of langdurig in een kwetsbare positie bevindt. De problemen die zij ervaren, lopen uiteen en hebben vaak heel diverse oorzaken. Er zijn dan ook veel professionals en organisaties betrokken op het snijvlak van het sociaal domein en zorg en veiligheid. Van gemeenten, ggz-aanbieders en GGD ’en, tot politie, OM en tal van andere samenwerkende partners.

Gebrek aan samenhang

Met zoveel partijen is het organiseren van samenhang een opgave. Partners spreken over de huidige situatie vaak in termen als ‘versnippering’ en ‘lappendeken’. Zo gebeurt soms op meerdere plekken (bijna) hetzelfde, is er geen overkoepelende structuur voor besluitvorming, en ervaren partners een hoge vergaderdruk. Burgers en professionals lopen daardoor in de uitvoering tegen muren aan. Dat kan en moet slimmer: voor kwetsbare personen, voor professionals en voor betrokken organisaties.

Van huidige situatie naar nieuwe structuur

De regio Oost-Brabant brengt eerst de governance zorg en veiligheid in beeld, om vandaaruit te kijken waar het beter kan. Het optimaliseren van de governance moet bijdragen aan de volgende doelen:

 • Betere zorg en ondersteuning
  Gezamenlijk effectief sturen op een optimale aanpak. Met een aanbod van zorg en voorzieningen dat past bij de behoefte van kwetsbare personen
 • Meer samenhang
  Verbeterde onderlinge samenhang, efficiëntie, besluitvorming. En borging in structurele werkwijzen van de vele lokale, subregionale en regionale initiatieven
 • Minder overlegdruk
  Minder ambtelijke en bestuurlijke overlegdruk op het snijvlak zorg en veiligheid
 • Veiligere samenleving
  Veiligheid creëren voor alle inwoners: de kwetsbare personen zelf, hun naasten en voor de samenleving

Hiermee willen partners in Oost-Brabant terug naar de essentie: gezamenlijk effectief sturen op een optimale aanpak voor kwetsbare personen. Zij streven daarom naar een eenvoudige, heldere structuur waarin relevante partners op het snijvlak van zorg en veiligheid vertegenwoordigd zijn. Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid in het geheel. Met als doel een effectievere samenwerking tussen partijen. En daarmee een doelgroep die beter, effectiever en sneller geholpen kan worden.

Subsidie Domeinoverstijgend samenwerken (ZonMw)

Het traject in Oost-Brabant wordt gefinancierd vanuit de subsidie domeinoverstijgend samenwerken binnen het Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw. Dat programma zet in op het bouwen aan veerkrachtige netwerken voor mensen met onbegrepen gedrag. ZonMw stelt financiering beschikbaar voor initiatieven van samenwerkingsverbanden in hotspots én veiligheidsregio’s, die werken aan het effectiever en efficiënter inrichten van de samenwerking tussen het zorg- sociaal en veiligheidsdomein.

Vanuit DSP zijn meerdere collega’s werkzaam als kwartiermaker subsidie Domeinoverstijgend samenwerken voor personen met onbegrepen gedrag.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Tjisse Bosch of Amber van Berkel. Ze vertellen je er graag meer over.