Leernetwerk

Het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden (ZVHH) heeft DSP gevraagd een voorstel voor een Leernetwerk uit te werken. Het leernetwerk heeft als kern het bevorderen van deskundigheid op het snijvlak van zorg en veiligheid. Vanuit een lerend netwerk van professionals die werken vanuit een gezamenlijke opgave. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van de verdiepende en individuele modules van het Leeratelier binnen de gemeente Haaglanden.

Regionaal expertisecentrum en kennisknooppunt

Het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden heeft de ambitie om zich de komende jaren te ontwikkelen tot het regionaal expertisecentrum en kennisknooppunt, in het bijzonder op het gebied van complexe casuïstiek. De behoefte om meer te doen met de kennis die bij alle partners aanwezig is, groeit binnen het ZVHH. Het ZVHH kent het lokale, regionale en landelijk veld goed, weet waar de antwoorden te vinden zijn en kan de partijen die met vragen zitten weer in contact brengen met de juiste partners. Er gebeurt op dat gebied al een hele hoop, maar momenteel mist nog de samenhang en een helicopterview.

Domeinoverstijgend werken op complexe casuïstiek

DSP-groep heeft een Leernetwerk uitgewerkt waarvan de kern domeinoverstijgend werken op complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid is. Dit vraagt om ontwikkeling op kennis, vaardigheden en persoonlijke vaardigheden. Er is een behoefte inventarisatie gedaan en er is gekeken naar wat al beschikbaar is. Dit is verwerkt in een overzicht. Het is geen vaststaand opleidingsplan. Bij het Leernetwerk gaat het om het creëren van de randvoorwaarden om met het netwerk te leren en te ontwikkelen op het thema zorg & veiligheid. DSP-groep heeft vervolgens een Roadmap opgesteld waarin stapsgewijs is weergegeven hoe zo’n lerend netwerk op te zetten en vorm te geven.

Leeratelier gemeente Haaglanden

Voor het Leeratelier van gemeente Haaglanden heeft DSP-groep tevens een behoefte inventarisatie gedaan en gekeken naar beschikbaar aanbod. Ook dit is verwerkt in een overzicht. Tot slot is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen het Leernetwerk en het leeratelier samen kunnen optrekken.

Meer weten over het Leernetwerk Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden

Neem dan contact op met Noortje Dickhoff. Ze vertelt je er graag meer over.