Poppodium De Spot Middelburg

DSP-groep concludeert in opdracht van de gemeente Middelburg dat poppodium De Spot gebaat is bij meer bewegingsvrijheid als eigen culturele stichting met een directe subsidierelatie met de gemeente. Als beginnende stichting kan De Spot als nevenvestiging blijven vallen onder een welzijnsorganisatie. De juridische positie van De Spot als eigen stichting én als onderdeel van de welzijnsstichting is met het oog op de diverse functies goed passend:

  • De Spot kan blijven leunen op de backoffice van een grotere organisatie, wat de duurzaamheid van de organisatie borgt
  • De Spot kan gebruik maken van de expertise van de welzijnsorganisatie op het gebied van talentontwikkeling en de begeleiding en ondersteuning van de vele vrijwilligers
  • Als zelfstandige culturele instelling kan De Spot met de gemeente afspraken maken over verwachtingen over en weer in bijvoorbeeld prestatieafspraken. In deze afspraken wordt de functie als poppodium geborgd voor De Spot, krijgt De Spot meer verantwoordelijkheid, maar ook meer daadkracht om haar ambities als poppodium na te streven.

Aanleiding

In 2008 is De Spot begonnen als cultureel jongerencentrum in Middelburg met een breed aanbod van podiumkunsten voor jongeren. De Spot heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt en is van cultureel jongerencentrum uitgegroeid tot een gevestigd poppodium. Het maakt inmiddels onderdeel uit van het landelijke popcircuit, waarin een breed scala aan nationale en internationale artiesten optreedt. Het poppodium valt organisatorisch onder Stichting Welzijn Middelburg, maar is van mening dat de organisatiestructuur onvoldoende is meegegroeid met de functies die het vervult.

Daarom heeft de gemeente Middelburg DSP-groep gevraagd een onderzoek uit te voeren met als doel te komen tot een aantal scenario’s voor een toekomstbestendige organisatie en accommodatie voor poppodium De Spot. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers Yan Crabbendam, Jurjen Weemstra en zelfstandig architect Janneke Ypma.

Functies

Om te komen tot een voorkeurscenario zijn we uitgegaan van de (drie) belangrijkste functies van De Spot. Het is allereerst een plek waar jonge Middelburgers voor het eerst kennismaken met nachtcultuur en verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten bij een diverse (pop-)programmering. Samen met poporganisaties in de regio (’t Beest en Popaanzee) is De Spot bovendien een belangrijke schakel in de talentontwikkeling van de provincie Zeeland. Naast talent op het podium biedt De Spot plek voor talent naast en achter het podium. Het is een werkervaringsplek die aansluit bij studies zoals evenementenorganisatie, communicatie en podiumtechniek. Ook heeft De Spot plaats voor vrijwilligers die (weer) eerste stappen richting de arbeidsmarkt zetten of graag met anderen (Middelburgers) in contact willen komen.

Aanpak

De basis van dit onderzoek bestond uit drie toekomstscenario’s:

  1. Een poppodium als aparte stichting/entiteit onder een welzijnsorganisatie
  2. Een poppodium als aparte stichting/entiteit onder een culturele koepel
  3. Een poppodium als geheel zelfstandige organisatie

Naast oriënterende gesprekken een documentatieanalyse, bestond onze aanpak uit de volgende onderdelen:

  • Voor de verkenning van de scenario’s voerden we een benchmark uit met drie podia die passen bij één van de drie scenario’s. Zo kregen we inzicht in een passende bezetting en begroting per scenario.
  • We bespraken met partners binnen en buiten de gemeentegrenzen wat de belangrijkste functies van De Spot zijn en welk activiteitenaanbod en organisatiestructuur daarbij past en waar het nu aan ontbreekt.
  • In werksessies met Welzijn Middelburg, de gemeente Middelburg en De Spot werkten we de verschillende scenario’s uit en kwamen tot de randvoorwaarden, kansen en risico’s per scenario.

Accommodatie

Parallel aan dit proces beoordeelde architect Janneke Ypma de accommodatie van De Spot en bracht advies uit over welke aanpassingen het gebouw nodig heeft om een toekomstbestendig poppodium te blijven.
In het voorkeurscenario werkten wij uit wat nodig is om de functies van De Spot (nog) beter tot hun recht te laten komen, passend bij de mogelijkheden en ambities van De Spot en de gemeente Middelburg. Zo zal er een ‘manager bedrijfsvoering’ aangesteld moeten worden. Eind dit jaar wordt de verkenning gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Meer lezen?

Lees meer over poppodia op onze website.
Of ga hier naar de website van poppodium De Spot

Meer weten over dit onderzoek?

Bel of mail dan met Yan Crabbendam of Jurjen Weemstra. Ze staan je graag te woord.