De financiering en organisatie van zorg en ondersteuning in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs verbeteren en vereenvoudigen: vanuit dat doel dook DSP samen met de collega’s van Oberon en in opdracht van de ministeries van OCW en VWS ruim twee jaar lang diep in de wereld van zorg in onderwijstijd. Op basis van landelijk representatief onderzoek op 50 (v)so-scholen, het volgen van pilots en ontwikkelingen in het land en beleidssimulatiesessies is input en onderbouwing opgehaald voor een langetermijnoplossing. Daarmee ligt alles op tafel om knelpunten die al veel langer spelen, voorgoed te tackelen. Naast een lijvige onderzoeksrapportage is er een samenvattende factsheet voor de snelle lezer.

Collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd

Collectieve financiering van zorg in onderwijstijd wordt gezien als kansrijke oplossing. Dat collectieve scenario houdt in dat middelen vanuit de Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden gebundeld in een ‘centrale pot met geld’. Door de middelen vervolgens collectief voor de hele school ter beschikking te stellen, hoeft er niet meer voor elk kind een individuele indicatie of beschikking te worden aangevraagd, maar komt er ruimte voor een beperkt aantal vaste zorgverleners op school die flexibel en efficiënt kunnen inspelen op wat kinderen nodig hebben.

Ouders

“Het geeft ons als ouders rust om te weten dat er standaard goede zorg aanwezig is voor je kind op school, maar dat maatwerk mogelijk blijft”

Ons onderzoek lag ten grondslag aan het Manifest ‘Jeugdzorg op school’.

Jeugdzorg Nederland heeft dit manifest over aansluiting van zorg en onderwijs, samen met de VO-raad, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra, Sociaal Werk Nederland, PO-raad en Sectorraad GO  aan informateur Plasterk en onderhandelende partijen gestuurd. Het manifest is ook verstuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissies van OCW en VWS.

Meer weten over de collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn. Hij vertelt je er graag meer over.