In veel gemeentelijke beleidsnota’s wordt hoog opgegeven van de kracht van sport en bewegen. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan doelen op gebieden als participatie, preventie, dagbesteding, arbeids(re)integratie en zelfredzaamheid. Maar hoe kunnen gemeenten hier gericht invulling aan geven en voorkomen dat het bij mooie woorden en beleidstaal blijft? Op basis van de ervaringen van de zeven deelnemende gemeenten hebben DSP en Sportservice Noord-Holland een

stappenplan ontwikkeld dat gemeenten helpt om systematisch en consistent beleid te ontwikkelen. Hiermee kunnen zij de potentie van sport en bewegen optimaal te benutten in het sociaal domein. De uitkomst van het onderzoek is een praktisch bruikbare checklist Sport in het sociaal domein: een stappenplan dat bestaat uit hulpvragen die helpen om op systematische en doelgerichte wijze invulling te geven aan de inzet van sport in het sociaal domein.

In vijf stappen een concreet beleid en uitvoering:

  1. De startfoto: wat gebeurt er al op het gebied van sport & sociaal domein?
  2. De visie: wat zijn de strategische uitgangspunten?
  3. Doelen en prestatieindicatoren: wat willen we bereiken?
  4. Concrete plannen en acties: wat gaan we doen?
  5. Tellen en vertellen: hoe meten en evalueren we de resultaten.

Sport als middel voor preventie in het sociaal domein

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben, de sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor jeugdzorg. Deze transities zijn erop gericht dat:

– mensen sneller geholpen worden bij hun zorg- of ondersteuningsvragen;

– mensen zorg en ondersteuning krijgen die zo nauw mogelijk aansluit op hun persoonlijke (thuis)situatie, mogelijkheden en netwerk;

– mensen die anderen zorg of hulp (willen) bieden, daarvoor alle ruimte en steun krijgen (inzet van eigen kracht);

– de omvang en de kosten van de verzorgingsstaat beperkt worden: uitgangspunt is dat zorg zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

De gedachte achter het project ‘De inzet van sport in het sociaal domein’ is dat sport een goede bijdrage kan leveren aan deze doelen en uitgangspunten. Feitelijk zou je zelfs kunnen zeggen dat sport een integraal onderdeel vormt van het sociaal domein; of zou moeten vormen. Dit geldt ook voor preventie, in veel gemeenten als speerpunt van hun visie op het sociaal domein. Uit onderzoek blijkt echter dat de inzet op preventie nog minimaal is. De kracht en bijdrage van sport en bewegen voor preventie wordt vooral gezien in het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl onder alle bewoners (universele preventie) en het verbeteren van het welzijn en het sociaal netwerk van bepaalde risicogroepen (specifieke preventie).

Zie ook De Gezonde Wijk.

Paul Duijvestijn
Paul Duijvestijn Projectleider/partner

Elke stap wordt in een interactieve pdf nader toegelicht en ook voorbeelden, valkuilen, aandachtspunten en tips passeren de revue.

Inspiratiedocument en stappenplan

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Paul! Hij vertelt je graag meer.