Christel Scholten werkt in de periode van 1 juni 2016 tot 1 juni 2017 als landelijk projectleider van zes verdiepingsregio’s in het programma mensen met verward gedrag. Zij doet dit in opdracht van de ministers van VWS en V&J en vanuit de VNG. In dit programma werkt Christel Scholten aan een persoonsgerichte integrale aanpak voor en met mensen met verward gedrag.

Christel begeleidt en stimuleert de zes regio’s.  Ze helpt de sluitende aanpak in praktijk te brengen door inbreng van landelijke kennis, uitwisseling tussen de regio’s en met andere best practices in Nederland. Ook neemt Christel deel aan het kernteam Verwarde Personen. Dit kernteam ressorteert onder het landelijk Aanjaagteam Verwarde Personen onder leiding van Liesbeth Spies.

Aanjaagteam Verwarde Personen

Dit landelijk aanjaagteam is gestart in het najaar van 2015 en heeft de stand in het land rond de aanpak van verwarde personen geïnventariseerd en geanalyseerd. Vanuit geconstateerde knelpunten zijn 9 bouwstenen geformuleerd die voor een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning geleverd zouden moeten vanuit alle gemeenten in de zomer van 2016. In de tweede helft van de projecttijd vindt een verdieping plaats onder meer in 6 regio’s: Friesland, Oost Nederland, Tilburg en omgeving, Limburg, regio Utrecht en regio Rotterdam. In de verdiepingsfase worden actiegerichte gesprekken aangegaan, de 9 bouwstenen getoetst en aangevuld, en wordt de beweging naar een meer persoonsgerichte, efficiënte en effectieve samenwerking voor en met mensen met verward gedrag, actief gestimuleerd.

Nieuwsbrief na één jaar

In de nieuwsbrief van Schakelteam Personen met Verward Gedrag wordt de balans na een jaar opgemaakt:

‘Er wordt in alle regio’s van Nederland hard gewerkt aan ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Dat was een jaar geleden nog anders. Het is echter niet voldoende stelt het Schakelteam in zijn voortgangsrapportage. Deze kwetsbare groep mensen heeft vaak meerdere problemen waar geen eenvoudige oplossing voor bestaat. Het Schakelteam concludeert dat er fundamenteel iets anders moet: signalen dat het met iemand niet goed gaat, zoals het niet betalen van bijvoorbeeld je elektra en licht, kunnen een vraag om hulp zijn en verdienen niet altijd een sanctie als antwoord. “Luister met aandacht naar de mens voor je”, aldus voorzitter Onno Hoes.’

Ook interessant: De Gezonde Wijk.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u weten wat DSP-groep voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Chistel Scholten. Zij staat u graag te woord!