Zorg en ondersteuning
Gemeenten zijn met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het zo lang mogelijk thuis laten wonen van mensen. Ze investeren in preventie, algemene voorzieningen, eigen regie voor de burger, ruimte voor professionals en een betere aansluiting tussen formele en informele zorg. We helpen gemeenten met deze opgaven en met het opzetten en evalueren van pilots en cliëntervaringsonderzoek.

Veilig opgroeien en opvoeden
Voor de meeste kinderen en jongeren verloopt het dagelijkse leven soepel. Voor sommigen met vallen en opstaan. Wij weten hoe je problemen voorkomt en aanpakt. Of het nu gaat om de ontwikkeling van jeugdbeleid, het bedenken van een sluitende aanpak om kindermishandeling te voorkomen  of het bieden van de juiste jeugdhulp. We kennen de wereld van de jongeren én die van gemeenten en instellingen.

Participatie en werk
De Participatiewet stimuleert mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk mee te doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Door deze wet hebben gemeenten te maken met nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld mensen die voorheen in de WSW of de Wajong zaten. Wij worden als onafhankelijk bureau regelmatig gevraagd om de ervaringen met de nieuwe wet in kaart te brengen.

Expertise DSP sociaal domein
Wij ondersteunen gemeenten en uitvoeringsinstellingen bij:

  • Gemeentescan transformatie sociaal domein
  • In kaart brengen ervaringen Participatiewet
  • Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en wijkteams
  • Onderzoek en advies gebiedsgericht werken
  • Ontwikkelen jeugdbeleid
  • Ontwikkelen aanpak kindermishandeling
  • Organiseren en faciliteren van expertmeetings
  • Sport in verbinding met sociaal domein

Wil je meer weten over het thema Sociaal domein of over een van de DSP-projecten die binnen dat domein vallen?

Neem dan contact op met Lotte Hogeboom, ze vertelt je er graag meer over.

Project

Heeft uw gemeente al een persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag?

Bekijk dit project
Project

Zorg voor jongeren rond 18 jaar

Onderzoek naar overgang zorg van 18- naar 18+

Bekijk dit project
Project

Projectleider ‘mensen met verward gedrag’

Christel Scholten landelijk projectleider zes verdiepingsregio’s in het programma 'mensen met verward gedrag'.

Bekijk dit project
Project

Feit en fictie over personen met verward gedrag

Wie zijn de personen die verward gedrag vertonen? Welke aanpak is geëigend en welke stakeholders spelen daarbij een rol?

Bekijk dit project
Manja Abraham
Manja Abraham Senior onderzoeker

"Personen met verward gedrag, een heel diverse groep mensen die vraagt om een heel eigen aanpak en oplossing."

Project

Kenniskring huisvesting statushouders

Bekijk dit project
Mia Dieters
Mia Dieters Senior adviseur/partner

"Opvallend is dat er in deze regio meerdere huisvestingsprojecten met behulp van het Gemeentelijk Versnellingsarrangement zijn gerealiseerd terwijl deze elders nauwelijks van de grond komen. Zandvoort en Bloemendaal hebben veel opgestoken van de eerste ervaringen in Haarlem."

Alle projecten