Zorg en ondersteuning
Gemeenten zijn met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het zo lang mogelijk thuis laten wonen van mensen. Ze investeren in preventie, algemene voorzieningen, eigen regie voor de burger, ruimte voor professionals en een betere aansluiting tussen formele en informele zorg. We helpen gemeenten met deze opgaven en met het opzetten en evalueren van pilots en cliëntervaringsonderzoek.

Veilig opgroeien en opvoeden
Voor de meeste kinderen en jongeren verloopt het dagelijkse leven soepel. Voor sommigen met vallen en opstaan. Wij weten hoe je problemen voorkomt en aanpakt. Of het nu gaat om de ontwikkeling van jeugdbeleid, het bedenken van een sluitende aanpak om kindermishandeling te voorkomen  of het bieden van de juiste jeugdhulp. We kennen de wereld van de jongeren én die van gemeenten en instellingen.

Participatie en werk
De Participatiewet stimuleert mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk mee te doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Door deze wet hebben gemeenten te maken met nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld mensen die voorheen in de WSW of de Wajong zaten. Wij worden als onafhankelijk bureau regelmatig gevraagd om de ervaringen met de nieuwe wet in kaart te brengen.

Expertise DSP sociaal domein
Wij ondersteunen gemeenten en uitvoeringsinstellingen bij:

  • Gemeentescan transformatie sociaal domein
  • In kaart brengen ervaringen Participatiewet
  • Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en wijkteams
  • Onderzoek en advies gebiedsgericht werken
  • Ontwikkelen jeugdbeleid
  • Ontwikkelen aanpak kindermishandeling
  • Organiseren en faciliteren van expertmeetings
  • Sport in verbinding met sociaal domein

Wil je meer weten over het thema Sociaal domein of over een van de DSP-projecten die binnen dat domein vallen?

Neem dan contact op met Lotte Hogeboom, ze vertelt je er graag meer over.

Project

Coördinerend team Wet zorg en dwang

Begeleiding bij de invoering van de Wet zorg en dwang

Bekijk dit project
Joris van Erp - Arts en Wzd-functionaris bij Ipse de Bruggen, gehandicaptenzorg

‘’We zijn blij met de inzet van het ondersteuningsteam bij het zoeken naar oplossingen voor crisisopnamen. Belangrijke voorwaarden voor een goede regie zoals het hebben van overzicht van beschikbare plaatsen en een praktische route bij het aanvragen van inbewaringstellingen zijn nog niet goed geregeld en dit bemoeilijkt een vlotte afhandeling van crisisopnamen. Het is het team met diplomatiek optreden gelukt de belangrijkste spelers aan tafel en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ook heeft het team ons op weg geholpen met het Wzd-beleidsplan door ons feedback te geven op ons conceptbeleidsplan.’’

Project

Uitstroom kwetsbare groepen naar een eigen plek

Evaluatie van de pilot uitstroom van kwetsbare groepen in Westfriesland

Bekijk dit project
Project

Evaluatie van ggz-inloopvoorzieningen in Westfriesland

Onder de mensen

Bekijk dit project
Een bezoeker van een inloopvoorziening

“Ik weet dat als ik naar de inloop ga, de kans groot is dat het beter met me gaat. Dat positieve gevoel werkt zelfs de dag erna door.”

Project

Als werken niet vanzelfsprekend is

Een onderzoek voor de rekenkamercommissie Noordoostpolder

Bekijk dit project
Project

Een waardig leven? Over mensen met een ernstige beperking

DSP onderzocht voor het College voor de Rechten van de Mens de situatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland

Bekijk dit project
Alle projecten