Regionaal beleidsplan politie Haaglanden

De politie-eenheid Haaglanden stelt eenmaal in de vier jaar een Regionaal Beleidsplan (RBP) op. Het huidige RBP loopt op 31 december 2022 af. In het RBP staan de regionale thema’s/doelstellingen voor de komende vier jaar binnen het thema veiligheid. Ook de sterkteverdeling (formatieverdeling) over de basisteams in de politie-eenheid Den Haag staan in he plan.

Het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) had de opdracht om een nieuw RBP op te stellen. Ter ondersteuning van het totstandkomingsproces hebben Paul van Egmond en Noortje Dickhoff van DSP de procesbegeleiding op zich genomen.

Integraal plan

Het RBP is nadrukkelijk geen politieplan, maar een integraal plan, waarbij zoveel mogelijk veiligheidspartners betrokken worden en waar nodig ook zorgpartners. Naast politie, OM en gemeenten zijn belangrijke regionale partners het RIEC, het HEIT, de Zorg- en Veiligheidshuizen en het Platform Veilig Ondernemen (onderdeel van het RSIV).

Coalitie voor veiligheid 2023-2026

Anders dan het vorige plan is bij het nieuw op te stellen RBP de wens geweest om meer focus te leggen op een beperkt aantal thema’s. Thema’s waar alle betrokken partijen zich aan committeren om het verschil te maken in de periode 2023-2026. Het nieuwe RBP heeft als titel ‘Coalitie voor veiligheid 2023-2026’. Het RSIV heeft de totstandkoming van de ‘Coalitie voor veiligheid 2023-2026’ gecoördineerd en begeleid.

Vijf regionale thema’s

Aan het dagelijks bestuur van het Regionaal Bestuurlijk Overleg zijn door DSP-groep voor de ‘Coalitie voor veiligheid 2023-2026’ de volgende vijf regionale thema’s voorgesteld:

  1. Maatschappelijk ongenoegen
  2. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
  3. Jeugdcriminaliteit
  4. Zorg en Veiligheid
  5. Ondermijning

Plan van aanpak

Het plan van aanpak om tot een nieuw RBP te komen, bestond uit het verzamelen en analyseren van beleidsplannen van kernpartners. Vervolgens werd een interviewronde langs de kernpartners gehouden. Daarna volgden ambtelijke en bestuurlijke focussessies op basis van een discussion paper. Hierna kon een concept RBP worden opgesteld. Het concept RBP werd met dataleveranciers nader afgestemd voor het meten van doelrealisatie. In samenspraak met de begeleidingscommissie werd het 1e en een 2e concept bijgesteld, waarna de definitieve versie werd opgeleverd.

Meer weten over onze ondersteuning bij de totstandkoming van het RBP politie Haaglanden?

Neem dan contact op met Noortje Dickhoff of Paul van Egmond, ze vertellen je er graag meer over.