Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen. De meeste gemeenten in Nederland ontwikkelen daarom momenteel een eigen visie en beleid op beschermd wonen. Zo ook de Zaanstreek (Zaanstad, Oostzaan en Wormerland): DSP-groep heeft deze regio ondersteund bij de ontwikkeling van haar regiovisie. Beschermd wonen is het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychiatrische aandoening

en is samen met maatschappelijke opvang, de enige intramurale voorziening die een plek krijgt binnen de Wmo. In de Zaanstreek is er voor gekozen zowel beschermd wonen als de maatschappelijke opvang in de te ontwikkelen visie op te nemen onder de noemer ‘kwetsbare bewoners met multiproblematiek’. Dit biedt de Zaanstreek de mogelijkheid om de opvang en bescherming van kwetsbare groepen te verbreden, te verdiepen en effectiever te maken.

DSP-groep verleende gedurende het gehele traject de procesondersteuning en –begeleiding zowel bij de voorbereiding, de ontwikkeling van de regiovisie. We begeleiden de implementatiefase in en met de sociale wijkteams in Zaanstreek. Regio Zaanstreek gebruikt deze resultaten als basis voor de inkoop of subsidiëring van voorzieningen voor 2017.

In gesprek met betrokken partijen

De krachten van DSP-groep op het terrein van (O)GGZ, forensische zorg en wonen en zorg zijn gebundeld in een team dat deze opdracht in nauwe samenwerking met de drie betrokken gemeenten uitvoert. Het team is gestart met het opstellen van een (grafische) weergave van de huidige situatie in beschermd wonen en maatschappelijk opvang in de Zaanstreek: wie zijn de doelgroepen, wat is het huidige aanbod, hoe verloopt de in-door-uitstroom, waar bevinden zich knelpunten? Dit is in samenspraak met de betrokken partijen gebeurd: gemeenten, ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders en woningcorporaties.  De wethouders van de drie betrokken gemeenten hebben de uitgangspunten voor de visie gezamenlijk vastgesteld:

  • Cliënt staat centraal: eigenaarschap voor het eigen traject ligt zoveel mogelijk bij de cliënt
  • Gewoon waar kan, bijzonder waar moet: cliënten blijven zoveel mogelijk in eigen woning met ambulante zorg als dat kan en zo min mogelijk intramuraal
  • Terug naar hoe beschermd wonen ooit bedoeld was, nl 24-uurs zorg en toezicht.

Toets Regiovisie

Speerpunten voor de nieuwe visie hebben we getoetst op haalbaarheid, consequenties en draagvlak in diverse bijeenkomsten met alle stakeholders in de Zaanstreek:

  • Vroegsignalering als kerntaak voor sociaal (wijk)team
  • Integraal plan / trajecten op maat inclusief participatie en cliëntsturing
  • Zorgen voor passende huisvesting

Meer weten?

Mocht u meer informatie willen over dit onderwerp, neem dan contact op met Mia Dieters!