Een veilig en goed sociaalpedagogisch sportklimaat raakt de kern van de sport. Het is de kurk of basis waar de sport op drijft. De gemeente Amsterdam stelt daarom hoge prioriteit aan een veilig sportklimaat (VSK) en wil sportaanbieders stimuleren en ondersteunen om stappen te maken op dit gebied.

In dit kader ontwikkelde DSP, op basis van veld- en literatuuronderzoek, een monitorinstrument, bestaande uit criteria voor veilig sportklimaat. Aan de hand van deze resultaten kan de gemeente Amsterdam gerichte ondersteuning bieden aan de sportaanbieders.

Randvoorwaarden veilig sportklimaat

Garanties zijn natuurlijk nooit te bieden, maar door te voldoen aan de belangrijkste VSK-criteria kunnen sportaanbieders wel laten zien dat zij een sociaal veilig sportklimaat serieus nemen en hiervoor optimale randvoorwaarden scheppen. Cruciale elementen in dit kader zijn:

Preventieve maatregelen:

  • Gediplomeerde c.q. opgeleide trainers voor jeugd.
  • Een VOG voor jeugdtrainers.
  • Duidelijke, breed gecommuniceerde gedragsregels, die duidelijk maken welk gedrag wel en niet wordt verwacht van trainers, leden en ouders en waarop ook goed wordt toegezien.

Maatregelen m.b.t. grensoverschrijdend gedrag:

  • Een vertrouwenscontactpersoon (VCP), tot wie leden en andere betrokkenen zich kunnen wenden wanneer zij ongewenste bejegening ervaren, signaleren of vermoeden.
  • Heldere afspraken en richtlijnen hoe om te gaan met en te reageren op (vermoedens van) seksuele intimidatie, agressie, pesten enz.
Expertmeeting sport, bewegen en sociaal domein

VSK-ondersteuningsroute

Op basis van de verkenning onder sportaanbieders adviseert DSP de gemeente Amsterdam een VSK-ondersteuningsroute in te zetten, die in de kern bestaat uit gerichte verenigingsondersteuning op maat, vanuit goed relatiebeheer in combinatie met een effectieve communicatiestrategie. Op die manier kunnen sportaanbieders worden gestimuleerd om zich te verbeteren op het vlak van VSK. Niet vanuit dwang, maar wel met enige drang. Want zeker van sportaanbieders waarmee de gemeente een samenwerkings- en subsidierelatie heeft mag best wat (terug) worden verwacht.

Zie ook De Gezonde Wijk.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Paul! Hij vertelt je graag meer.