Veel welzijnsproblemen kunnen worden voorkomen of verminderd door er vroeg bij te zijn. Gemeenten zijn zich daar bewust van, en zetten in op preventie. Ze bevorderen bijvoorbeeld een gezonde levensstijl, faciliteren buurthuizen voor activiteiten voor ouderen of mensen met ggz-problematiek, en investeren in het sociaal werk rond kwetsbare personen om bijvoorbeeld schuldenproblematiek te voorkomen. Maar bij een krappe begroting staan preventieve interventies al snel ter discussie: werken deze eigenlijk wel?

Inzicht in meerwaarde preventieve interventies

Een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) geeft inzicht in de kosten en de baten van preventieve interventies in het sociaal domein. Het geeft antwoord op de vraag: Wat levert het op? Daarbij kijken we naar de meerwaarde voor de inwoner en voor de maatschappij. Zo hebben we een MKBA van logeerzorg voor ouderen opgesteld. Hieruit bleek dat deze voorziening, bedoeld om mantelzorgers te ontlasten, er voor zorgt dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat sluit aan bij hun eigen wensen én zo worden kosten bespaard voor verblijf in een verpleeghuis. Het is een nauwkeurige schatting, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van effectmetingen. En het geeft inzicht waar de baten op hoofdlijnen terecht komen.

Een combinatie van cijfers en verhalen

Omdat niet alle baten en effecten in euro’s uit te drukken zijn, combineren we een MKBA altijd met de ervaringen van betrokkenen, zoals mantelzorgers of bezoekers van een buurtcentrum. Uit verhalen spreekt de persoonlijke beleving. Dat geeft belangrijke informatie over de meerwaarde van een interventie, en het helpt om zicht te krijgen op wat er eventueel beter kan. Verhalen kunnen op verschillende manieren een plek krijgen in het onderzoek.

Vliegwiel voor borging en implementatie

Een MKBA kan worden uitgevoerd voor bestaande voorzieningen, maar is ook bruikbaar om de effecten van een nieuwe interventie of van een pilot in kaart te brengen. Dan kunnen de uitkomsten een vliegwiel zijn voor het borgen en implementeren van de voorziening.

Voorbeelden

DSP voerde onder meer een MKBA uit naar logeervoorzieningen voor ouderen en welzijnslocaties in Den Haag (uitgevoerd in samenwerking met Decisio). De MKBA van de (pilots) logeervoorziening benutten betrokken partijen voor de continuering van deze waardevolle voorziening.

Wilt u meer informatie over een MKBA?

Neem gerust contact op met Tjisse Bosch of Lotte Hogeboom, ze staan u graag te woord.