De menselijke maat in uitvoering en beleid

Wetten zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn bedoeld om mensen een handje te helpen als ze dat nodig hebben. Gemeenten hebben daar een belangrijke rol in. Maar krijgt de burger die aanklopt bij de gemeente passende ondersteuning? Is er ruimte voor persoonlijk contact en maatwerk als dat nodig is? Of overheerst wantrouwen, en belemmeren procedures of protocollen dat er passende dienstverlening wordt geleverd?

Vooronderzoek menselijke maat in Utrecht

Zijn er in onze gemeente knelpunten in de menselijke maat bij de totstandkoming en uitvoering van beleid? En welke rol heeft de gemeenteraad daarbij? Op die vragen wilde een werkgroep van de gemeenteraad van Utrecht een antwoord. In opdracht van de adhoc werkgroep, bestaande uit raadsleden van alle fracties van de gemeenteraad, onderzocht DSP-groep voor elf geselecteerde thema’s in het sociaal en ruimtelijk domein of zich de afgelopen jaren knelpunten hebben voorgedaan in de menselijke maat. Dit deden we op basis van al bestaande onderzoeken, raadsvoorstellen en -brieven en voortgangsrapportages. De opbrengsten van het vooronderzoek zijn in een notitie gepresenteerd aan de gemeenteraad.

De uitkomsten geven geen aanleiding voor vervolgonderzoek, zo oordeelt de werkgroep. Wel worden aanknopingspunten gezien om direct werk te maken van het verbeteren van de menselijke maat. De fracties van de Utrechtse gemeenteraad hebben daarover vragen gesteld aan het College.

Extra middelen om toeslagenaffaire te voorkomen

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire ontvangt elke gemeente jaarlijks een bedrag om de dienstverlening aan kwetsbare burgers te verbeteren. Dit zijn de zogeheten POK-gelden (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag). Wilt u weten hoe u deze gelden duurzaam kunt inzetten? Of wilt u meer zicht als gemeente hoe het gesteld is met de menselijke maat in uw dienstverlening? Wij ondersteunen u graag bij dit type onderzoek en advies.

Wil je meer weten over dit vooronderzoek?

Bel of mail dan Lotte Hogeboom of Maud Pluijm. Ze staan je graag te woord.