In januari 2023 is Annelijn Remmelink gestart als regioadviseur Zorg & Veiligheid (Z&V) bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij zet zich in voor de regio Noord-Holland om gemeenten, samenwerkingsverbanden en ketenpartners te ondersteunen bij het realiseren van betere samenwerking. Ook zal zij deze partijen vraaggericht ondersteunen. 

Zorg & Veiligheid  

Gemeenten, samenwerkingsverbanden en ketenpartners ervaren dat veel burgers met problemen op het snijvlak van zorg en veiligheid moeite hebben met hun leven op de rails te krijgen – of te houden. Dit noemen wij burgers met multiproblematiek. De maatschappij kan dit merken doordat hun gedrag zich uit in onbegrepen, verward – of gevaarlijk/crimineel gedrag. Denk hierbij aan ondermijning, extremisme en personen met onbegrepen gedrag.

Vaak zijn diverse organisaties en meerdere professionals betrokken bij deze personen. Om deze personen zo goed mogelijk te ondersteunen, is het belangrijk dat er een integrale aanpak en samenwerking is, ook wel persoonsgerichte aanpak (PGA) genoemd. Een regioadviseur Z&V kan ondersteunen en adviseren rondom deze samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid.  

Wat doen regioadviseurs Z&V voor gemeenten, regio’s en ketenpartners?

Regioadviseurs zijn er onder andere om de lokale overheid te versterken, de uitvoeringskracht te ondersteunen en aan te sturen op het bundelen van krachten om versnippering van beleid te voorkomen. Concreet doet Annelijn dit desgevraagd door bijvoorbeeld: 

  • Gemeenten, zorg- en veiligheidshuizen en ketenpartners aan elkaar te koppelen die eenzelfde ontwikkelvraagstuk hebben, kennis te delen en te wijzen op subsidiemogelijkheden waaronder de POK-voucher; 
  • Beleid, onderzoek en praktijk aan elkaar te verbinden (denk bijv. aan advisering rond ZonMW trajecten); 
  • Lokale en regionale knelpunten op te schalen naar de landelijke tafels;  
  • Inzicht en ondersteuning te bieden bij governance- en samenwerkingsvraagstukken;   
  • Het mede organiseren en uitvoeren van kleinschalige evaluaties en leersessies; 
  • Het optreden als procesbegeleider, technisch voorzitter of onafhankelijk gespreksleider. 

Samenwerkingsplatform Sociaal Domein 

Het regio-team Z&V is ontstaan uit het VLOT (Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam). Inmiddels valt het regio-team Z&V onder het Samenwerkingsplatform Sociaal Domein. Dit platform bestaat grofweg uit drie takken: 

  1. Zorg en veiligheid
  2. Sociaal domein
  3. Opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap

Binnen het platform zijn de regioadviseurs vanuit deze drie disciplines verenigd, stemmen zij onderling af en versterken zij elkaar. Het doel van het platform is om de samenwerking bij het Rijk, gemeenten en samenwerkingspartners te bevorderen en meer rust en continuïteit te creëren. Met name als het de meest kwetsbare inwoners betreft. Wanneer een partij een vraag heeft, wordt binnen het platform gekeken welke regioadviseur de beste kaarten heeft om de gemeente of regio zo goed mogelijk te ondersteunen.  

Meer weten?

Ben jij werkzaam in de regio Noord-Holland, en/of heb jij een vraag op het gebied van zorg en veiligheid? Neem dan vooral contact met Annelijn op.