Bestuurlijk toezicht op prostitutie

In 2021 sloegen de gemeenten in Noord-Holland de handen ineen om tot een gezamenlijke aanpak voor het bestuurlijk toezicht op prostitutie (BTP) te komen. Deze aanpak, die onder begeleiding van DSP-groep is ingericht, heeft het toezicht op (on)vergunde prostitutie overgedragen van de politie naar de gemeenten in Noord-Holland. Deze gemeenten kozen er gezamenlijk voor om drie districtelijke teams op te richten die elk vanuit één coördinerende gemeente controles uitvoeren in het betreffende district. In opdracht van Noord-Holland Samen Veilig (NHSV) voerde DSP-groep een beknopte evaluatie uit om zicht te krijgen op hoe de uitvoering door de drie districtelijke Prostitutie Controle Teams (PCT’s) loopt, waar nog verbeteringen moeten plaatsvinden en welke meerwaarde de gemeenten in Noord-Holland tot nu toe hebben ervaren. Dit hebben we gedaan door middel van een documentanalyse, groepsinterviews met de PCT’s, betrokkenen vanuit de gemeenten en partners, en tot slot een duidingssessie.

Uitvoering

Volgens de partners en deelnemende gemeenten worden er door deze inrichting op districtsniveau meer controles uitgevoerd dan voorheen. De zichtbaarheid op de fenomenen illegale prostitutie en mensenhandel neemt hierdoor toe en komt er meer casuïstiek naar boven. Volgens hen komen door de controles ook andere misstanden aan het licht, bijvoorbeeld ondermijnende activiteiten en arbeidsuitbuiting. Maar de uitvoering kent ook verschillende knelpunten, waardoor de verwachte voordelen van de inrichting nog niet altijd worden behaald. Zo wordt de onderlinge samenwerking en de samenwerking met partners nog belemmerd door de beperkte mogelijkheden om gegevens uit te wisselen. Ook vragen de taken van de PCT’s meer tijd en capaciteit dan vooraf was ingeschat en er nu beschikbaar is. Daarnaast beschikken de de toezichthouders van de PCT’s nog niet altijd over de benodigde ondersteunende faciliteiten om de controles goed en veilig uit te kunnen voeren, zoals onherkenbare voertuigen en communicatiemiddelen.

Verbeterplan

Op verschillende vlakken bestaat nog ruimte om de uitvoering door de PCT’s te verbeteren. Als vervolg aan de evaluatie zal DSP-groep in januari 2024 een werksessie faciliteren waarin de aanbevelingen uit de evaluatie worden uitgewerkt in een concreet verbeterplan. Daarmee zal de uitvoering door de PCT’s verder worden geborgd richting de toekomst.

Meer weten?

Wil je meer weten over de evaluatie van de Prostitutie Controle Teams? Neem dan contact op met Noortje Dickhoff of Lotje Krouwel. Ze staan je graag te woord.