Wat is JeugdzorgPlus?

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. JeugdzorgPlus  is een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp. Deze hulp moet met grote terughoudendheid worden ingezet, omdat een verblijf in jeugdzorgplus de vrijheid van jongeren inperkt.

Ontwikkeling van het gebruik van JeugdzorgPlus

Tot 2018 is het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus toegenomen, daarna zien we een afname. De afname is per jeugdregio verschillend. In dit onderzoek zijn factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op het gebruik van JeugdzorgPlus. Het verdiepende onderzoek richtte zich daarbij niet op kenmerken van de jongeren of de hulpverlening, maar op het beleid, de inkoop en de organisatie van de jeugdhulpketen in drie jeugdregio’s.

Invloed factoren

Er zijn veel factoren die een rol spelen. Op basis van drie regio’s is niet te bepalen welke factoren nu doorslaggevend zijn. Dit kan verschillen per regio. Er is meer onderzoek nodig naar de samenhang, dominantie en causaliteit van de factoren.
De factoren die in het onderzoek in kaart zijn gebracht, bieden aanknopingspunten om invulling te geven aan de ambitie om plaatsingen in de JeugdzorgPlus te voorkomen en om plaatsingen indien nodig zo kort mogelijk te laten duren. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat het niet alleen gaat om het voorkomen van gesloten plaatsingen. Voor een deel van de jongeren zal een korte periode van gesloten plaatsingen nodig blijven. Het is dan wel zaak om die zo kort als mogelijk te laten duren.

De opgave voor de sector

Er worden nu jongeren in de JeugdzorgPlus geplaatst bij wie plaatsing mogelijk voorkomen had kunnen worden als zij eerder passende hulp hadden gekregen of voor wie een alternatief voor de gesloten plaatsing mogelijk is.

De sector staat voor de opgave om passende jeugdhulp te realiseren voor drie groepen jongeren die nu (nog) in de JeugdzorgPlus worden geplaatst. Het gaat om:

  • jongeren bij wie een gesloten plaatsing voorkomen kan worden als eerder passende hulp wordt ingezet of als andere jeugdhulp wordt ingezet;
  • jongeren met ernstige, specifieke en complexe problematiek die niet thuishoren in de JeugdzorgPlus, maar die daar nu worden geplaatst omdat er geen alternatief is;
  • jongeren die een korte periode van gesloten plaatsing nodig hebben.

Om voor deze groepen jongeren passende hulp te realiseren, zijn verschillende maatregelen nodig. Zoals het eerder inzetten van de expertise van de JeugdzorgPlus, zodat screening en diagnostiek eerder plaatsvindt. Of het tijdig inzetten van voldoende intensieve ambulante jeugdhulp.

In het onderzoeksrapport ‘Vraag en aanbod in de Jeugdzorg’ is hier meer over te lezen.

Meer weten over het onderzoek naar de regionale verschillen in gebruik van JeugdzorgPlus?

Neem dan contact op met Wendy Buysse, Noortje Dickhoff, Nina Faulstich of Daniel Hofstra. Ze vertellen je er graag meer over.