Aanpak mensen met onbegrepen gedrag

Voor de Rekenkamer Alkmaar inventariseren we in hoeverre de gemeente Alkmaar een integraal beleid heeft – en regie voert bij de aanpak van mensen met onbegrepen gedrag (voorheen ook wel personen met verward gedrag genoemd). Dit pakken we op door te werken met de meetlat van de negen bouwstenen van het Schakelteam Mensen met verward gedrag. Daarmee worden Zorg, Veiligheid en Sociaal Domein met elkaar verbonden in een integrale aanpak met en voor mensen met onbegrepen gedrag. Eerder deden we hier al veel (en goede) ervaring mee op, ondermeer als Schakelteam projectleider van zes landelijke verdiepingsregio’s in Nederland.

integrale aanpak mensen met onbegrepen gedrag

Werkwijze inventarisatie

In Alkmaar krijgen we inzicht in beide hoofdvragen door documentstudie, interviews en groepsgesprekken met alle ketenpartners uit het sociaal domein en het domein zorg en veiligheid, aangevuld met een vertegenwoordiger vanuit de doelgroep zelf. Met hen lopen we alle bouwstenen door. Zo kijken we onder meer naar de positie van cliënten in Alkmaar, naar hoe preventie en vroegsignalering is geregeld tussen de ketenpartners en hoe gemeld kan worden. Verder kijken we hoe het vervoer plaatsvindt van mensen met onbegrepen gedrag, of en hoe risicotaxatie en beoordeling is georganiseerd en of er afspraken zijn over informatiedeling. Bij alles komt de vraag terug: is het integraal geregeld, vanuit cliëntenperspectief, neemt de gemeente regie waar nodig?

We schetsen uiteindelijk de sterke punten in Alkmaar rond de aanpak van mensen met onbegrepen gedrag, en benoemen onderdelen die voor verbetering vatbaar zijn. We doen tevens concrete aanbevelingen.

Het onderzoek zal naar verwachting eind maart definitief worden opgeleverd.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Christel Scholten of Tjisse Bosch. Zij vertellen je er graag meer over.