Vanaf januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. In deze wet zijn de rechten geregeld van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die (on)vrijwillige zorg krijgen. Het uitgangspunt is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan (het zogenaamde: nee, tenzij-principe). De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden.

Kosteloze ondersteuning bij implementatie

De implementatie van deze nieuwe wet vraagt veel van zorginstellingen en ook huisartsen, wijkverpleegkundigen door het hele land. Er worden veel knelpunten ervaren om deze wet goed uitvoering te kunnen geven. Zo zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken in de regio nodig voor bijvoorbeeld de inzet van externe deskundigen.

Voor ondersteuning bij deze vraagstukken heeft het ministerie van VWS het coördinerend team Wzd opgericht. DSP-groep werkt samen met Significant in dit team dat door zorgaanbieders kosteloos kan worden ingeschakeld voor hulp bij de implementatie van de Wzd.

Coördinerend team

Het coördinerend team ondersteunt bij het vinden van oplossingen en verbindt aanbieders en regio’s en schakelt waar nodig experts in. Dit doen we in de intramurale en ambulante setting. Denk daarbij aan:

  • Het geven van een kenniscollege om uw medewerkers te informeren over de Wet zorg en dwang;
  • Organiseren en begeleiden van werksessies om te bepalen wat de Wet zorg en dwang voor uw organisatie betekent en hoe u tot een actieplan voor de (verdere) implementatie kunt komen;
  • Aansluiten bij overleggen of sessies om problemen in de uitvoering verder af te pellen en te kijken hoe te komen tot een oplossing;
  • Ondersteunen bij het opstellen van een beleidsplan door middel van het organiseren en begeleiden van ontwerpsessies en/of tegenlezen van het beleidsplan;
  • Faciliteren van bijeenkomsten om werkafspraken te maken, bijvoorbeeld over het snijvlak tussen Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz;
  • Faciliteren van bijeenkomsten om bestuurlijke afspraken te maken, bijvoorbeeld over samenwerking in de regio bij dubbelproblematiek (Wzd/Wvggz) of bijvoorbeeld over het voorzien in capaciteitsvraagstukken, zoals die van de Wzd-functionaris;
  • Tijdelijk ondersteunen van uw organisatie met een projectleider, aanjager of juridisch of medisch expert om de Wet zorg en dwang (verder) te implementeren;
  • Tijdelijk ondersteunen van uw organisatie in de vorm van een projectsecretaris;
  • Ondersteunen bij het organiseren door online bijeenkomsten te organiseren, zoals webinars et cetera;
  • Delen van goede voorbeelden en convenanten in het land waar de Wzd al is geïmplementeerd;

Contactinformatie

Op de website www.coordinerendwzd.nl en de infographic hieronder (links niet aanklikbaar) vind je informatie over het coördinerend team, contactgegevens, de pool van experts, diensten en hoe wij te werk gaan.

Telefoon: 088-0023400
E-mail: coordinerendwzd@significant.nl

DSP-experts

Je kunt ook direct contact opnemen met één van de DSP-experts: Mia Dieters, Noortje Dickhoff, Christel Scholten, Paul Duijvestijn, Babette Beertema, Yan Crabbendam (organisatie experts) en Alwien Bogaart (juridisch expert)

Coördinerend team Wet zorg en dwang

Wil je meer weten over het Coördinerend team Wet zorg en dwang en over de DSP-experts?

Neem dan contact op met een van de DSP-experts van het team: Mia Dieters, Noortje Dickhoff, Christel Scholten, Paul Duijvestijn, Babette Beertema, Alwien Bogaart of Yan Crabbendam.